جاروب مکانیزه

جاروب مکانیزه CS120 Bifuelمخصوص سطوح آسفالتی

جاروب مکانیزه  CS120 Bifuelمخصوص سطوح آسفالتی