کف شوی بیمارستانی

کفشوی Simpla 50Eجهت شستشوی سریع سطح سالنو راهروها

کفشوی Simpla 50Eجهت شستشوی سریع سطح سالنو راهروها