اسکرابر شارژری موتور حرکتی

اسکرابر Abila 50BTجهت شستشوی صنعتی سالن ورزشی

اسکرابر Abila 50BTجهت شستشوی صنعتی سالن ورزشی