کفشو شارژری

کف شو Abila 50BTمخصوص شستشوی میادین تره بار

کف شو Abila 50BTمخصوص شستشوی  میادین تره بار