اسکرابر تجاری

اسکرابر Abila 50BTمخصوص نظافت محیطهای بیمارستانی

اسکرابر Abila 50BTمخصوص نظافت محیطهای بیمارستانی