اسکرابر شارژری

اسکرابر Abila 50Bمخصوص نظافت محیطهای بیمارستانی

اسکرابر Abila 50Bمخصوص نظافت محیطهای بیمارستانی