کف شو دستی

کف شو Abila 45Eمخصوص شستشوی میادین تره بار و میوه

کف شو Abila 45Eمخصوص شستشوی  میادین تره بار و میوه