اسکرابر تجاری

اسکرابر Abila 45Bمخصوص نظافت محیطهای بیمارستانی

اسکرابر Abila 45Bمخصوص نظافت محیطهای بیمارستانی