اسکرابر دستی برقی

اسکرابر مدل L22 Bمخصوص محیطهای ورزشی و رختکن ها

اسکرابر مدل L22 Bمخصوص محیطهای ورزشی و رختکن ها