اسکرابر دستی

اسکرابر مدل L20 Bمخصوص محیطهای ورزشی و رختکن ها

اسکرابر مدل L20 Bمخصوص محیطهای ورزشی و رختکن ها