کفساب کوچک

کفساب مدل Vispa 35E مخصوص میادین تره بار

کفساب مدل Vispa 35E مخصوص میادین تره بار