اسکرابر تجاری

اسکرابر مدل Vispa XS جهت محیطهای حساس به صدا

اسکرابر مدل Vispa XS جهت محیطهای حساس به صدا