جاروبرقی CA60 - یک

جاروبرقی آب و خاک تجاری مدل CA 60

جاروبرقی آب و خاک تجاری مدل CA 60