دستگاه جاروبرقی آب و خاک با تی مکنده

امکان تجهیز جاروبرقی آب و خاک تجاری به تی مکنده برای خشک کردن بهتر زمین

امکان تجهیز جاروبرقی آب و خاک تجاری به تی مکنده برای خشک کردن بهتر زمین