پدال کنترل تی در جارو برقی آب و خاک

پدال مخصوص کنترل تی مکنده در جاروبرقی آب و خاک تجاری

پدال مخصوص کنترل تی مکنده در جاروبرقی آب و خاک تجاری