فیلتر گرد و غبار جاروبرقی تجاری

فیلتر پارچه ای مخصوص گرد و غبار قابل جداشدن در جارو برقی آب و خاک تجاری

فیلتر پارچه ای مخصوص گرد و غبار قابل جداشدن در جارو برقی آب و خاک تجاری