پرکردن مخزن پولیشر cm50f plus

پر کردن راحت مخزن دستگاه پولیشر بلعت طراحی پایه برای مخزن که از واژگونی آن جلوگیری می نماید

پر کردن راحت مخزن دستگاه پولیشر بلعت طراحی پایه برای مخزن که از واژگونی آن جلوگیری می نماید