پر کردن راحت مخزن پولیشر

طراحی مخزن آب پولیشر با تکیه گاه های مناسب برای جلوگیری از واژگون شدن مخزن هنگام پر کردن آب

طراحی مخزن آب پولیشر با تکیه گاه های مناسب برای جلوگیری از واژگون شدن مخزن هنگام پر کردن آب