نمایی از دستگاه پولیشر cm43f plus

توزیع وزن کنترل شده دستگاه پولیشر در ترکیب با موتور قدرتمند باعث عملیات پرداخت عالی می شود

توزیع وزن کنترل شده دستگاه پولیشر در ترکیب با موتور قدرتمند باعث عملیات پرداخت عالی می شود