مخزن پولیشر cm43f

مخزن دستگاه پولیشر cm43f با ظرفیت 15 لیتر و مرکز ثقل پایین برای تعادل بهتر دستگاه

مخزن دستگاه پولیشر cm43f با ظرفیت 15 لیتر و مرکز ثقل پایین برای تعادل بهتر دستگاه