بلند کردن مخزن زباله سوییپر برای تخلیه

تخلیه مخزن زباله سوییپر با استفاده از سیستم هدرولیک دو پیستونی

تخلیه مخزن زباله سوییپر با استفاده از سیستم هدرولیک دو پیستونی