فیلتر دستگاه سوییپرِ ِCS 120

فیلتر پاکتی و پارچه ای سوییپر با برخورداری از سطح فیلتراسیون بزرگ برای عملکرد بهینه

فیلتر پاکتی و پارچه ای سوییپر با برخورداری از سطح فیلتراسیون بزرگ برای عملکرد بهینه