مخزن زباله قابل بلند کردن در سوییپر CS 120 B

بلند کردن مخزن زباله برای تخلیه توسط سیستم هیدرولیکی دو پیستونه در سوییپر

بلند کردن مخزن زباله برای تخلیه توسط سیستم هیدرولیکی دو پیستونه در سوییپر