فیلتر دستگاه سوییپر CS 120 B

فیلتر دستگاه سوییپر با سطح فیلتراسیون بزرگ برای فیلتر موثر گرد و غبار در محیط های آلوده

فیلتر دستگاه سوییپر با سطح فیلتراسیون بزرگ برای فیلتر موثر گرد و غبار در محیط های آلوده