برس مرکزی سوییپر

برس مرکزی شناور و خود تنظیم شونده سوییپر تا برس همیشه در تماس با سطح زمین باشد

برس مرکزی شناور و خود تنظیم شونده سوییپر تا برس همیشه در تماس با سطح زمین باشد