پوشش برس جانبی سوییپر

پوشش فلزی مقاوم برس جانبی برای جلوگیری از اسیب دیدن برس در سوییپر

پوشش فلزی مقاوم برس جانبی برای جلوگیری از اسیب دیدن برس در سوییپر