خارج کردن فیلترپنل سوییپر

خارج نمودن و جایگذاری راحت فیلتر پنل در دستگاه سوییپر برای نظافت و تعویض آن

خارج نمودن و جایگذاری راحت فیلتر پنل در دستگاه سوییپر برای نظافت و تعویض آن