دریچه مخازن کفشور

دریچه های بزرگ مخزن آب تمیز و آب کثیف اسکرابر برای دسترسی آسان به مخازن

دریچه های بزرگ مخزن آب تمیز و آب کثیف اسکرابر برای دسترسی آسان به مخازن