درب بازبینی در اسکرابر دیزلی

درب بازبینی برای دسترسی آسان به تمامی بخش های موتور

درب بازبینی برای دسترسی آسان به تمامی بخش های موتور