حمل ابزار نظافت دستی با دستگاه اسکرابر

امکان حمل ابزار نظافت دستی توسط اسکرابر با طراحی ویژه

امکان حمل ابزار نظافت دستی توسط اسکرابر با طراحی ویژه