مد Eco دستگاه کفشور

وجود مد Eco بر روی کنترل پنل برای کاهش مصرف انرژی و آلودگی صوتی

وجود مد Eco بر روی کنترل پنل برای کاهش مصرف انرژی و آلودگی صوتی