مخزن ماده پاک کننده اسکرابر

مخزن مجزا برای ماده پاک کننده در اسکرابر برای افزایش کارایی دستگاه کفشور

مخزن مجزا برای  ماده پاک کننده در اسکرابر برای افزایش کارایی دستگاه کفشور