برس و تی چرخان کفشور

طراحی برس و تی دستگاه اسکرابر به گونه ای که هنگام برخورد با مانع بچرخد

طراحی برس و تی دستگاه اسکرابر به گونه ای که هنگام برخورد با مانع بچرخد